Opmåling af eksisterende forhold

En opmåling af eksisterende forhold vil altid danne grundlag for den fremtidige haveplan eller skitse.
I særlige tilfælde, hvis der et meget dramatisk terræn, som skal detailprojekteres, eller hvis projektet ønskes udbudt i licitation, vil det være nødvendigt med en decideret landinspektøropmåling af grunden. Men i de aller fleste tilfælde er det noget, man selv kan udføre. Jeg anbefaler derfor altid, at kunden selv udfører denne del af arbejdet da det, ud over at være lærerigt og pengebesparende, også bliver kunden selv der bestemmer haveplanens nøjagtighed.

At opmåle en have kan være et stort arbejde, især hvis haven er tætbeplantet. Men hvis man følger nedenstående vejledning mener jeg, at alle kan udføre en brugbar og tilfredsstillende opmåling af deres egen have. Jeg står selvfølgelig til disposition også med denne ydelse, hvis det skulle være nødvendigt. Men man skal da påregne en ekstraudgift på mellem 1.500-2.500,- kr. incl. moms for en gennemsnits villahave, alt efter grundens størrelse og beskaffenhed.

Opmålingsvejledning

Beliggenhedsplan eller matrikelkort
Som udgangspunkt for opmålingen af jeres have, er det praktisk at have en beliggenhedsplan eller et matrikelkort over ejendommen. Her er længden og beliggenheden af havens skel mod naboer og veje angivet i meter. Som regel er huset også tegnet ind og dets beliggenhed i forhold til skel. Disse kort kan som hovedregel anskaffes ved at kontakte kommunens tekniske forvaltning.
Nordpil
Er planen forsynet med nordpil overføres denne til opmålingen.
Målstoksforhold 1:100
Opmålingen til haveplanen skal, så vidt muligt, være i målestoksforholdet 1:100. Det vil sige at 1 cm på jeres
opmåling, svarer til 1 m ( eller 100 cm) ude i haven. En skellængde angivet som 35 m på matrikelkortet, tegnes altså som 35 cm på opmålingen. Hvis målene ikke er anført på matrikelkortet, men kun målestoksforholdet, f.eks. 1:200, betyder det at 1 cm på kortet svarer til 2 meter ude i haven.
Vinduer og døre
Husets vinduer og døre i stueplan, tegnes ind på opmålingen.
Eksisterende fastlagte elementer f.eks. carport, udhuse, hegn, drivhus, swimmingpool, flagstang, havebassin, terrasser, stier, belægninger, brønddæksler og andet som tænkes bevaret på stedet, i den fremtidige have, skal ligeledes tegnes ind på opmålingen, som der er placeret i dag.
Eksisterende beplantning
Større planter f.eks. Fritstående træer og store buske markeres på opmålingen.
Hække, blomsterbede, busketter og andre sammenhængende beplantninger afsættes med en linie der viser det omtrentlige omfang.
Terrænspring / niveauforskelle / støttemure og trapper
Er grunden udlagt med vigtige og markante terrænforskelle, f.eks. som skråninger trapper eller støttemure, skal de vigtigste højdeforskelle markeres på opmålingen. Markér f.eks. overkant samt bund af støttemur, trappe eller skråning. Højden kan evt. angives i forhold til gulv -eller sokkelhøjde. F.eks. 50 cm under sokkeloverkant eller gulvkote.
Sådan måler man op
1) For at kunne placere eksisterende elementer, som de står i haven, præcist på opmålingen. Er det en stor
hjælp, at trække én eller flere sigtelinier gennem haven. En tøjsnor ell.lign. Er god til formålet. Læg sigtelinierne ud, så de ligger vinkelret på husets hjørner. Ud af sigtelinien / tøjsnoren måles afstanden fra hushjørnet ud til genstanden og derefter ind til genstanden. F.eks. Træets stamme, buskens midte eller udhusets hjørne.
2) På opmålingen kan sigtelinien tegnes ind og de fundne mål afsættes med lineal; 1 cm = 1m. Flisegange,
terrasser og andre elementer / genstande nær huset, måles lettest ind i forhold til facader og gavle.